Pushkar

Pushkar town is set on Pushkar Lake, a sacred Hindu site with 52 “gaths” (bathing places).